ریخت و پاش دولت در سال86

روزنامه اعتماد صفحه 1 

دیوان محاسبات گزارش داد

    دیوان محاسبات در ادامه گزارش تفریغ بودجه سال 1386 به تخلفات دیگری از بودجه اشاره کرد و ریخت و پاش های دولت در آن سال را خلاف قانون دانست.به گزارش اعتماد، دیوان محاسبات در ادامه این گزارش که دیروز در مجلس خوانده شد، به موارد دیگری از ریخت و پاش های دولت اشاره کرد.یکی از مهم ترین تخلفات دولت در گزارش دیوان محاسبات مربوط به بیمه روستاییان و عشایر است که دیوان در گزارش خود به این نکته اشاره کرده که حدود 43 درصد از تسهیلات دو ساله در اختیار صندوق مسوول بیمه روستاییان و عشایر صرف خرید سهام و سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده که فاقد مجوز قانونی بوده است. تسهیلات، 475 میلیارد تومانی است که در اختیار وزارت کار قرار گرفته بود تا صرف تامین مسکن جوانان شود اما این اعتبار در قالب کمک به صندوق مهر امام رضا(ع) پرداخت شده است.گزارش اول دیوان محاسبات درخصوص تفریغ بودجه 1386 روز دوشنبه چاپ شد. بقیه گزارش دیوان محاسبات به این شرح است:علاوه بر موضوعات مطرح شده در مبحث حمل ونقل پیرامون جایگاه بخش خصوصی موارد زیر قابل ذکر است.

1-   از محل واگذاری شرکت های دولتی مبلغ 70 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه پیش بینی شده که از این رقم مبلغ 12 هزار و 373 میلیارد ریال جهت باز پرداخت تعهدات ارزی معادل 18 درصد، مبلغ 27 هزار و 627 میلیارد ریال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهی دولت به سازمان ها، نهادها، صندوق های ذخیره و بازنشستگی (لشگری و کشوری) و تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی و 30 هزار میلیارد ریال معادل 43 درصد برای تامین منابع طرح های تملک دارایی های سرمایه یی پرداخت شود. از درآمد پیش بینی شده مبلغ 32 هزار و 957 میلیارد ریال معادل 47 درصد تحقق یافته که مبلغ 5330 میلیارد ریال از آن جهت تامین منابع طرح های تملک دارایی های سرمایه یی اختصاص یافته و 27 هزار و 627 میلیارد ریال معادل 84 درصد برای تسویه بدهی دولت به سازمان ها مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است: از مبلغ اخیر معادل 22 هزار و 937 میلیارد ریال حدود 83 درصد مبلغ مزبور در این راستا پرداخت شده است. با توجه به عدم تحقق کامل درآمد خصوصی سازی، منابع مورد نیاز جهت بازپرداخت تعهدات ارزی مطابق اجازه قانونگذار تماماً از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.


    2-در قانون بودجه مقرر شده تا پایان سال 1386 حداقل 60 درصد از سهام شرکت های دولتی غیر صدر اصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکت های غیردولتی را با احتساب واگذاری های سال های اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند، هرچند در این زمینه اقداماتی انجام و سهام برخی شرکت ها واگذار شده لیکن از 389 شرکت دولتی مشمول غیرصدر اصل 44 قانون اساسی، تنها برای 26 شرکت معادل هفت درصد اقدام شده و همچنین سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در شرکت های غیردولتی حدود نصاب مقرر تاکنون واگذار نشده است.


       3- در قانون بودجه مقرر شده بود 10 درصد از سهام شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مندرج در قانون بودجه که مشخص شده اند، به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار شود که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
    
    4- در قانون بودجه اجازه داده شده کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت مصوب 27/11/1380 پروژه های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه یی ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخش های غیردولتی واگذار کنند که تنها یک پروژه توسط سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به بخش خصوصی واگذار شده است.
    
    5- دولت مجاز بوده معادل ارزی مبلغ 2670 میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی (در قالب سهم بخش خصوصی)، به صورت تسهیلات به متقاضیان بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی احداث یا خرید نیروگاه اختصاص دهد که در این راستا وزارت نیرو اقدامی انجام نداده است.
    
    6- نیروگاه مجاز بوده به منظور کاهش تلفات در شبکه های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه ها، معادل ارزی مبلغ 1780 میلیارد ریال در قالب سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی استفاده کند که در این راستا وزارت نیرو اقدامی انجام نداده است.
    
    7- در زمینه حمایت از بخش غیردولتی در احداث بیمارستان دولت مجاز بوده بخشی از سود تسهیلات بانکی سازندگان بیمارستانی را پرداخت کند که عملاً وجهی در این راستا اختصاص نیافته است.
    
    8- وزارت مسکن و شهرسازی موظف بوده برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیردولتی، زمین در اختیار ایشان قرار دهد لیکن بر اساس اعلام دستگاه ذی ربط به دلیل نبود متقاضی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
    
    9- در راستای مواد 49 و 88 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز بوده 20 درصد از بیمارستان های خود را به صورت هیات امنایی اداره کند که در این راستا پیشنهاد شده تعداد چهار بیمارستان به صورت هیات امنایی اداره شود که به دلیل عدم موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این امر محقق نشده است.
    
    10- در راستای طرح سلامت اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان مکلف شده به منظور نظارت بر مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و کلیه مراکزی که در زمینه فوق خدماتی را ارائه می کنند، از افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت استفاده کند که هیچ گونه اقدامی جهت عملیاتی کردن موضوع انجام نداده است.
    
    11- به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زایی و توسعه فعالیت های اقتصادی و طرح های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شرکت های دولتی مجاز بوده اند 90 درصد از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه داده شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند که هیچ شرکتی از این مجوز استفاده ننموده است.
    
    12- وزارت صنایع و معادن و شرکت های تابعه و وابسته موظف بوده اند حق بهره برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را به متقاضیان بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کنند که به دلیل نبود برنامه مدون جهت واگذاری معادن و نبود مطالعات ساختاری درخصوص اولویت واگذاری و قیمت گذاری معادن اقدامی درخصوص واگذاری و اجرای حکم این بند انجام نداده اند.
    
    13- به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطر پذیر در صنایع نوین مبلغ 153 میلیارد ریال در قانون بودجه جهت پرداخت اصل سود و کارمزد تسهیلات پیش بینی شده است. وزارت صنایع و معادن نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت به مبلغ 113 میلیارد ریال حدود 74 درصد میزان مقرر با بانک عامل از محل این اعتبارات اقدام کرده لیکن نسبت به معرفی طرح های مورد نظر به بانک عامل جهت استفاده از تسهیلات قانونی اقدام نکرده فلذا حکم مقنن در این بند محقق نشده است.
    
    14- به منظور تامین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، تولیدات گلخانه یی و شیلات مقرر شده است حداقل 25 درصد از اعتبارات مربوط به یارانه سود و کارمزد تسهیلات قانون بودجه در اختیار متقاضیان با اولویت دانش آموختگان رشته های کشاورزی قرار گیرد که وجهی در این خصوص پرداخت نشده است.
    
    15- به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی های تولیدی، تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی مبلغ 1227 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که مبلغ 506 میلیارد ریال حدود 41 درصد برای این امر پرداخت شده است. همچنین مبلغ 203 میلیارد ریال در قالب تسهیلات برای این امر در نظر گرفته شده لیکن پرداختی از محل آن انجام نشده است.
    
    16- به منظور تشویق بخش غیردولتی در ایجاد انبار و سیلوهای گندم، وزارت بازرگانی مجاز شد به ازای هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی، کارخانجات آرد سازی و کشاورزان تا دو درصد قیمت خرید تضمینی گندم سال مذکور را از محل یارانه گندم وارده به عنوان حق انبارداری به اشخاص مزبور پرداخت کند لیکن به رغم اختصاص 647 میلیارد ریال برای اجرای موضوع فوق، به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب در زمان مقرر اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
    
    17- در راستای واگذاری وظایف تصدی گری و سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژه های  عمرانی - اقتصادی به بخش غیردولتی، دستگاه های اجرایی مجاز شدند تا 10 درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه یی، کمک های فنی و اعتباری خود را از طریق یارانه مستقیم یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت کنند که دستگاه های اجرایی دارای اعتبارات فوق از مجوز فوق استفاده نکرده اند.
    
    18- مبلغ 6 هزار و 247 میلیارد و 532 میلیون ریال برای احداث واحدهای نان صنعتی به صورت تسهیلات یا کمک به بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیردولتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران اختصاص یافته که به رغم وجود 686 متقاضی هیچ گونه وجهی در اختیار آنها قرار نگرفته است.
    
    یارانه ها
    یارانه سوخت و حامل های انرژی
    یارانه منظور شده بابت مابه التفاوت قیمت آزاد گاز، برق و هر لیتر فرآورده های نفتی تولید داخل و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور مبلغ 536 هزار و 822 میلیارد ریال بوده که در نحوه تسویه آنها موارد زیر قابل ذکر است:
       الف- بخشی از یارانه مربوط به مابه التفاوت قیمت برق به مبلغ 22 هزار و 540 میلیارد ریال به صورت نقدی توسط خزانه داری کل کشور در وجه شرکت توانیر پرداخت شده که مغایر حکم مقرر توسط قانونگذار است و تخلف محسوب می شود.
      ب- بخشی از مبلغ محسوب شده به عنوان یارانه مابه التفاوت قیمت گاز معادل پنج هزار و 148 میلیارد ریال مازاد بر مقدار گاز تحویلی به مشترکان به حساب بدهکاری دولت منظور شده که تخلف محسوب می شود.
      یارانه تسهیلات بانکی
    به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و کمک به ساخت مسکن گروه های کم درآمد با رعایت الگوی مصرف در بافت های فرسوده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شده 35 درصد از منابع درآمدی خود را به میزان 200 میلیارد ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده در اختیار افراد مشمول قرار دهد که در این راستا معادل 28 درصد از درآمد سازمان ملی زمین و مسکن جهت اجرای طرح با تنظیم قرارداد عاملیت با بانک عامل اختصاص یافته که به دلیل واریز مبلغ فوق در تاریخ 28/12/1386 به حساب بانک عامل هیچ گونه تسهیلاتی پرداخت نشده است و اهداف مقنن در این بخش محقق نشده است.
     بیمه و تامین اجتماعی
    1- در راستای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اجرای برنامه بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر مبلغ 1122 میلیارد ریال برای بیمه شدن تعداد یک میلیون و 75 هزار و 744 نفر پیش بینی شده که تعداد 644 هزار و 83 نفر از افراد تحت پوشش نظام بیمه جامع قرار گرفتند. عدم تخصیص کامل اعتبار مربوط به این بخش و نیز مصرف بخشی از وجوه دریافتی در غیر محل خود سبب عدم تحقق کامل اهداف قانونگذار و عدم پوشش کامل جمعیت پیش بینی شده، شده است.
       2- به رغم تصریح آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به عنوان موسسه خصوصی ثبت شده که تخلف محسوب می شود. شایان ذکر است در سال های 1385 و 1386 جمعاً مبلغ دو هزار و 322 میلیارد و 431 میلیون ریال در اختیار صندوق مزبور قرار گرفته که مبلغ یک هزار و سه میلیارد و 696 میلیون ریال از آن به مصرف قانونی خود نرسیده و برای خرید سهام و سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اختصاص یافته که فاقد مجوز قانونی است.
      بهداشت و درمان
    در راستای طرح ذخیره سازی استراتژیک داروهای حیاتی مقرر شده بود مبلغ 623 میلیارد ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد که در این راستا مبلغ فوق به دستگاه مربوط اختصاص یافته، لیکن مبلغ 140 میلیارد ریال، حدود 22 درصد از وجوه مربوط به این طرح که در اختیار دانشگاه های تهران، تبریز، مشهد و شیراز قرار گرفته، صرف پرداخت های پرسنلی شده است.
      کشاورزی و منابع طبیعی
    برای حل مشکل چایکاران، دولت موظف شده برگ سبز چای را تا مبلغ 100 میلیارد ریال به نرخ تضمینی خریداری کند که 422 میلیارد ریال، حدود 422 درصد از محل تسهیلات بانکی پرداخت شده و سقف مزبور رعایت نشده که تخلف محسوب می شود.
    ورزش و تربیت بدنی
    در سال 1386 سازمان تربیت بدنی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داشته است تا مبلغ 444 میلیارد ریال (معادل 40 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه یی خود) را به عنوان کمک بلاعوض به بخش غیردولتی جهت ساخت مجموعه های ورزشی اختصاص دهد، لیکن به دلیل فراهم نشدن شرایط لازم، عدم تصویب دستورالعمل و کمبود اعتبار در پروژه های در دست اجرا، صرفاً مبلغ شش میلیارد ریال (معادل 5/1 درصد از اعتبارات مزبور) به این امر اختصاص یافته است.
    لازم به ذکر است این امر به دلایل فوق الذکر در استان ها نیز تحقق نیافته است. کل مبلغ اختصاص یافته توسط سازمان مذکور به استان های کشور ابلاغ شده، لیکن حدود 50 درصد آن مصرف نشده و به حساب خزانه برگشت شده و مابقی آن صرف کمک بلاعوض جهت احداث، تکمیل، تجهیز و... باشگاه های ورزشی غیردولتی شده است.
      جوانان
    1- در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، مبلغ 4750 میلیارد ریال به وزارت کار و امور اجتماعی جهت تامین مسکن جوانان اختصاص داده شده، لیکن اعتبار مزبور در قالب کمک به صندوق مهر امام رضا(ع) پرداخت شده که تخلف از حکم قانون بوده و هدف قانونگذار محقق نشده است.
       2- مقرر شده بود سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی، مبلغ 500 میلیارد ریال اعتبار به منظور ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان اختصاص دهد که مبلغ 120 میلیارد ریال معادل 24 درصد آن خارج از موارد مصرح در قانون برای پرداخت وام به کارکنان سازمان مذکور در نظر گرفته شده و صرفاً مبلغ 185 میلیارد ریال حدود 37 درصد مبلغ مورد نظر در اختیار بانک عامل جهت اعطای تسهیلات قرار گرفته که تخلف محسوب می شود.
       3- در راستای تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه و ساماندهی امور جوانان، از مبلغ 409 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده، مبلغ 209 میلیارد ریال حدود 51 درصد اعتبار جهت دستیابی به اهداف مذکور مصرف شده است. همچنین از محل اعتبارات فوق الذکر مبلغ 102 میلیارد ریال حدود 25 درصد اعتبار، بابت اجرای طرح هجرت (3) به سازمان بسیج سازندگی اختصاص یافته که حدود 96 درصد از اعتبار اختصاص یافته و به استناد مجوز قانونی موجود به سال بعد منتقل و باعث عدم تحقق اهداف مد نظر قانونگذار شده است.
       گزارش تفریغ سایر قسمت های بودجه یی
    پیش از بیان چکیده مباحث مطرح شده در سایر قسمت های تفریغ بودجه، لازم به ذکر است، با توجه به محدودیت های موجود که ناشی از محیط عملیاتی و همچنین امکانات و منابع سازمانی است، امکان رسیدگی یا حسابرسی کلیه دستگاه ها یا موضوعات بودجه یی برای دیوان محاسبات کشور میسر نشده و بالطبع یافته های حسابرسی منحصر به محدوده رسیدگی ها بوده که بیانگر تمام رسی یا همه رسی نیست.
      دریافت های عمومی و اختصاصی
    پیش بینی منابع عمومی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر 691 هزار و 827 میلیارد و 731 میلیون ریال است که سهم درآمدهای عمومی و اختصاصی به ترتیب 43/92 و 57/7 درصد است. بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه عمومی معادل 665 هزار و 538 میلیارد و 359 میلیون ریال معادل 92 درصد مبلغ پیش بینی شده تحقق یافته است.
    تعداد 159 گزارش حسابرسی در گزارش تفریغ دریافت ها درج شده که حاوی 301 مورد تخلف است: وزارت امور اقتصادی و دارایی با 103 مورد تخلف، وزارت صنایع و معادن با 29 مورد تخلف، وزارت آموزش و پرورش با 23 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 19 مورد تخلف بیشترین تخلف را در این بخش دارا هستند.
     اعتبارات
    اعتبارات برآورد شده بر اساس قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر 691 هزار و 827 میلیارد و731 میلیون ریال است (به استثنای مصارف شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها) که سهم اعتبارات هزینه یی، تملک دارایی های سرمایه یی، تملک دارایی های مالی و اختصاصی به ترتیب 73/57 ، 66/26 ، 04/8 و 57/7 درصد است. براساس اطلاعات تفریغ بودجه، مصارف بودجه عمومی دولت معادل 637 هزار و 738 میلیارد و 457میلیون ریال معادل 92 درصد مبلغ پیش بینی شده، تحقق یافته است. تعداد 855 گزارش حسابرسی در بخش گزارش تفریغ اعتبارات درج شده که حاوی 2196 مورد تخلف است: وزارت کشور با 283 مورد تخلف، وزارت جهاد کشاورزی با 228 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر کدام با 142 مورد تخلف بیشترین موارد تخلف را در این بخش دارا هستند. تعداد 40 گزارش در بخش اقلام سنواتی درج شده که حاوی 71 مورد تخلف است. وزارت کشور با 13 مورد تخلف بیشترین تخلف را در این بخش داشته است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 12 مورد تخلف در رتبه بعدی قرار دارد. شایان ذکر است تعداد 321 دستگاه (یا ردیف بودجه یی) صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را در مواعد مقرر قانونی تهیه و ارائه نکرده اند که تقریباً معادل 49 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. (در سال گذشته تعداد دستگاه های حساب نداده، 628 دستگاه (ردیف) بوده است.) کاهش دستگاه های حساب نداده که نشان از تعامل بیشتر دستگاه های اجرایی و دیوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافیت بیشتر این گزارش و همچنین عملکرد دولت می شود.
     بودجه شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
    منابع و مصارف پیش بینی شده برای دستگاه های فوق مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه بالغ بر یک میلیون و 677 هزار و 65 میلیارد و 389 میلیون ریال است که بر اساس سیاست های دولت، تحولات اقتصادی و مالی، مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت ها و... دارای تغییراتی بوده است. براساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع و مصارف شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها (بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه های حساب نداده) بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال معادل 348 درصد پیش بینی است. تعداد 179 گزارش در بخش گزارش تفریغ بودجه شرکت ها درج شده که حاوی 1463 مورد تخلف است: وزارت نفت با 335 مورد تخلف، وزارت صنایع و معادن با 300 مورد تخلف و وزارت نیرو با 224 مورد تخلف بیشترین موارد تخلف را در این بخش دارا هستند. شایان ذکر است تعداد 26 شرکت (یا ردیف بودجه یی) صورتحساب خود را در مواعد مقرر قانونی تهیه و ارائه نکرده اند که تقریباً معادل 85 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. (در سال گذشته تعداد دستگاه های حساب نداده، 172 شرکت (ردیف) بوده است.) کاهش شرکت های حساب نداده که نشان از تعامل بیشتر دستگاه های اجرایی و دیوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافیت بیشتر این گزارش و همچنین عملکرد دولت می شود

.

موشک های 1500 کیلومتری با ماهواره های بزرگ به فضا می فرستیم

روزنامه کیهان صفحه 14

احمدی نژاد در جمع ایرانیان مقیم خارج از کشور:

   رئیس جمهور از پرتاب موشک های 1500 کیلومتری در آینده برای قرار دادن ماهواره های بزرگتر در فضا خبر داد.
    به گزارش خبرگزاری ها محمود احمدی نژاد رئیس جمهور عصر دیروز در آیین گشایش همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور در سالن اجلاس سران در بخشی از سخنان خود گفت: باور عمیق دارم که جز فرهنگ ایرانی و اسلامی نمی تواند نیاز فزاینده بشر را پاسخ دهد، چیزی که می تواند خلاء امروز را پر کند فرهنگ ملت ایران است.
    وی افزود: برخی که تمایل و توان شنیدن موفقیت های ملت ایران را ندارند، وقتی اخبار موشک های ما را شنیدند آن را ماجراجویی خواندند اما خبر ندارند که موشک های 700 و 1500 کیلومتری قرار است ماهواره های بزرگتری را به فضا بفرستد.
    رئیس جمهوری میزان اثرگذاری ملت ایران در مناسبات جهانی را بالاترین تراز خواند و تاکید کرد امروز هیچ کس در دنیا قادر نیست مانعی در مسیر پیشرفت ملت ایران ایجاد کند.
    رئیس جمهوری با بیان این که «همه بسیج شدند تا جلوی پیشرفت علمی ایران را بگیرند»، خاطرنشان کرد: موضوع هسته ای یک بهانه بود. آنان می خواستند اراده فولادی خود را تحمیل کنند.
    رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت: اگر ملت زیر بار می رفت تمامی مدارس، دانشگاهها، آزمایشگاه ها و فناوری ها تعطیل می شد.
    احمدی نژاد یادآور شد: در همین سعد آباد به بهانه مبارزه با سلاح هسته ای با پررویی گفتند که باید آزمایشگاه ها و رشته های علمی منجر به فناوری هسته ای خود را تعطیل کنید. معنای این حرف این است که استقلال ملت ایران زیر پا لگدمال شود.
    احمدی نژاد خاطرنشان کرد: اگر طراحی های آنان محقق شود، آنگاه یک ملت در هیچ حوزه ای قادر به اعمال اراده ملی نخواهد بود.
    رئیس جمهوری افزود: در مذاکرات هسته ای در گذشته گفته می شد که ما می خواهیم تحقیقات کنیم و آنان پاسخ می دادند 10 سال با ما مذاکره کنید، شاید بعدا اجازه دهیم چند دستگاه تحقیقاتی داشته باشید.
    رئیس شورای عالی امنیت ملی یادآور شد امروز همان ها مجبور شده اند به عظمت ملت ایران اعتراف کنند. کسانی که شرط می گذاشتند برای این که وارد جامعه جهانی شوید، زیر چتر ما قرار گیرید، امروز درخواست می کنند به اتفاق هم مسائل جهان را حل و فصل کنیم.
    رئیس جمهوری تاکید کرد: «حرکت رو به کمال ملت ایران از روز اول وجود داشته، اما امروز به فضل خدا و عنایات امام عصر، یک خیزش، بازگشت و تولد دوباره در حیات ملت ایران روی داده است.»
    رئیس جمهوری با اشاره به این که چند سال پیش فیلمی برای انتقام گیری از تاریخ ما ساخته شد، گفت :«آنجا اظهار داشتند ایرانیان خود را بر 28 ملت تحمیل کردند، اما من گفتم همه این ها تهمت های ناروا و دروغ های بزرگ است، آنچه می گویند 42 ملت بوده، اما هیچگاه به زور نبوده است.»
    رئیس جمهوری اظهار داشت: «جهانیان همواره از منشور، دستورالعمل و ضوابط اجرایی و اداری ایرانیان با افتخار، اقتباس و تبعیت می کردند.»
    رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت: «در هیچ کجای تاریخ نمی بینید که ایرانیان خود را برای چپاول و کشتار دیگران مجهز کرده باشند و اگر برای رفع شر به جایی رفتند، از خود، فرهنگ و تمدن انسانی باقی گذاشتند.»

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
رضا (عشق من شبنم)

مي روم خسته و افسرده و زار سوي منزلگه ويرانه خويش بخدا مي برم از شهر شما دل شوريده و ديوانه خويش مي برم، تا كه در آن نقطه دور شستشويش دهم از رنگ گناه شستشويش دهم از لكه عشق زينهمه خواهش بيجا و تباه مي برم تا ز تو دورش سازم از تو، اي جلوه اميد محال مي برم زنده بگورش سازم تا از اين پس نكند ياد وصال ناله مي لرزد، مي رقصد اشك آه، بگذار كه بگريزم من از تو، اي چشمه جوشان گناه شايد آن به كه بپرهيزم من بخدا غنچه شادي بودم دست عشق آمد و از شاخم چيد شعله آه شدم، صد افسوس كه لبم باز بر آن لب نرسيد عاقبت بند سفر پايم بست مي روم، خنده بلب، خونين دل مي روم، از دل من دست بدار اي اميد عبث بي حاصل فروغ فرخزاد[گل]

رضا (عشق من شبنم)

برو خوش باش که او بی کس تنها جان داد تو نبودی و غمت را به شب و باران داد نام تو بر لب او بود ، که تنها می رفت برو خوش باش که او بی تو از اینجا می رفت وقت رفتن نه فقط از غم تو ماتم داشت غمش این بود که از عشق تو خیلی کم داشت منتظر بود که شاید تو به یادش باشی لحظه ای هم تو مگر چشم به راهش باشی منتظر بود که شاید تو بگویی برگرد ای دریغا که نگاهت به دل او بد کرد برو خوش باش که او یاد تو را با خود برد آن تنومند درخت از غم برگی پژمرد برو خوش باش که او دیگر از اینجا پر زد با غمت بال گرفت و به رهی دیگر زد ولی آن لحظه ی آخر که خدا آنجا بود کس نپرسید چرا رفت و چرا تنها بود ؟ لحظه ای گفت بگویید که من هم رفتم عاشق و بی کس و تنها و پر از غم رفتم کس بگوید به همانی که مرا عاشق کرد او نه از بی کسی از غصه ی رفتن دق کرد او فقط عاشق پرواز و پر از رفتن بود از همان لحظه گناهش به تو دل بستن بود هم بگویید که او رفت دگر خوش باشد بی من و فکر من آسوده و سر خوش باشد او که تنهایی خود را به من ارزانی داشت هم بگویید که این قصه چه پایانی داشت آخرش بار خودش را ز جهان هم برداشت آنکه با عشق تو در عشق خدا هم سر داشت .