زولبیا بامیه را فراموش نکن

روزنامه اعتماد  صفحه 1

نویسنده : سوسن شریعتی

   اصلاً معلوم نیست باید گریست یا خندید؟ اگر راست باشد که تاریخ دو جور تکرار می شود: تراژیک یا به شکل کمدی هر دو کار مجاز است. اما وقتی این دو موقعیت درهم می آمیزد شق سومی پیش می آید که مارکس حدسش را نمی زد و نامش می شود شق ملال آور تکرار تاریخ. وقتی خنده و گریه درهم می آمیزد، وقتی که هم اشک امانت نمی دهد و هم خنده نفست را بریده. تا به حال ندیده یی کسی را که از فرط گریستن می زند زیر خنده، آنقدر می خندد که فقط با یک سیلی می توان او را به حالت عادی برگرداند. وقتی شاهد اشکال دو گانه تاریخی بوده یی، دیگر با شکل ملال آور آن نمی دانی چه کنی الاهمین واکنش: هیستری، درهم آمیختن خنده و گریه و بعد جیغ و فریاد تا اینکه کسی بیاید و به ضرب سیلی تو را به حالت اولیه برگرداند. کار دیگری هم می شود؟ تذکر دهی؟ چه تذکری که تا به حال داده نشده باشد. افشا کنی؟ صدایش بر سر هر کوی و برزن است. آگاهی بخشی کنی؟ ای امان از این چاه ویل جهل که هر چه در آن بریزی، گودتر می شود. وقتی فرزند انقلاب و فرزند نظام و فرزند اصلاحات را می بینی که ردیف در کنار هم به جرمی مشترک نشسته اند، سر در گریبان باشند یا نحیف و تکیده یا مضطرب و پریشان یا دست آخر توبه کار، به جز گریستن چه می توانی بکنی؟ وقتی می بینی که هابرماس و ماکس وبر و... با اغتشاشگران پیر و جوان هم پرونده می شوند و الساعه است که به جرم اغتشاش از صحنه دانشگاه ها پاک شوند و به همراه آنها مدرسان، جز خندیدن چه می توانی بکنی؟ وقتی می شنوی که مجرم ردیف اول علوم انسانی و جامعه شناسی است و این اومانیست های مشکوکی که دور از چشم نیروهای امنیتی نرم خزیده اند زیر پوست شهر و جامعه و مسوولان ما را 30 سال پس از انقلاب فرهنگی سورپریز کرده اند یا اینکه از رادیو می شنوی که دارد از دانشجویان خنگ شهرستانی از همه جا رانده شده و عقده یی نسبت به علوم دقیقه صحبت می کند که به همه این دلایل آسیب پذیرند و از سر عقده می ریزند تو خیابان جز قهقهه زدن چه باید کرد؟ وقتی می شنوی و همه مسوولان نظام بر سر آن وفاق دارند که در بازداشتگاه ها جرم های بسیاری اتفاق افتاده و باید خاطیان به سزای اعمال شان برسند و در همین حال همه کسانی که از این جرائم پرده برداشتند نیز باید مجازات شوند دیگر به جز هیستری هیچ راهی نمی ماند.
    خنده و گریه را درهم بیامیز و آنقدر جیغ بکش تا یکی سر رسد و تو را برگرداند به حالت اولیه. حالت اولیه؟ حالت اولیه چیست؟ حالت اولیه بدل شدن به موجودی است که زمانی دارد برای گریستن، زمانی برای خندیدن، جدا جدا می خندد و جدا جدا می گرید، موقعیت ها را درهم نمی ریزد و این نامش می شود زندگی. یک سیلی کافی است. یک سیلی ضروری است اگر نه محکوم می شوی به جنون و همه جا در کوی و برزن همگی به یکدیگر نشانت می دهند، آدمی که همین جور سرگردان با خودش می خندد و با خودش می گرید و جیغ می زند و... اما اگر آن سیلی را کسی نبود که بزند، خودت بزن تا هوشیاری. مبادا قاطی کنی. اگر دیوانه شدی هیچ کس به کمکت نخواهد آمد. این را از روی تجربه می گویم. خودت، خودت را درمان کن. رنج هایت را به رو نیاور. مبادا، مبادا خوف کنی. مبادا بگذاری غم بیاید و همه طاق های زندگی ات را بگیرد. نگذار بشود هم خانه تو و همزاد تو و... مبادا بشوی مثل ما قدیمی ترها: سوگوار همیشگی مرده هایی بی کفن و دفن. مرده ها نمی گذارند زنده ها زندگی کنند. هر نسلی، هر طیف و طایفه یی مرده های خودش را دارد و سوگ های خودش را. مرده هایی بی کفن و دفن که در میان ما می چرخند و از ما می خواهند فراموش شان نکنیم. مرده های جنگ در برابر مرده های شهر. مرده های... حالامعلوم می شود چطور نوستالژی دست از سر این ملت بر نمی دارد. نه. چطور است که این ملت همیشه سوگوار موفق نمی شود دست از سر مرده هایش بردارد. دست از سر خاطراتش. هیچ وقت فرصت پیدا نمی کند مرده هایش را به خاک بسپارد. تا می آید سوگ را به کناری بگذارد، کینه ها را فراموش کند، باز مرده هایی جدید و کینه هایی تازه. هر طیف و طایفه یی مرده های خودش را دارد و تا می آید فراموش کند و راه جدیدی را پی گیرد باز زخمی جدید و خونی که مابین قرار می گیرد. نه می تواند ببخشد نه می تواند فراموش کند. تو اما به مرده هایت اگر می خواهی وفادار باشی به آیین آنها که پر از ترانه و ترنم و غزل بود وفادار باش. بر سر مزارشان اگر می روی ترانه و ترنم و غزل را از یاد مبر. بزرگ ترها اشتباه شان را تکرار کردند. جامعه یی را که می رفت فراموش کند یا به رو نیاورد از نیمه راه برگرداندند. تو را نیز سوگوار کردند. همین تویی را که تازه داشت یاد می گرفت زندان ها را موزه کند و یک روز در هفته را به توریسم در زندان ها اختصاص دهد. تو اشتباه نکن وگرنه باز جدال اشباح نخواهد گذاشت زندگی ادامه یابد و امکان معاشرت را از ما خواهند گرفت. هر طیف و طایفه یی مرده های خودش را دارد و خواهان احقاق حقوق آنها خواهد شد. جامعه یی با ایمان های موازی و رنج های موازی و در نتیجه خواهان انتقام. دوباره چقدر زمان لازم خواهد بود تا فراموشی بیاید. اما یادت نرود، زندگی مگر نه اینکه ادامه دارد. چند لحظه یی زندگی متوقف شد؟ دستور ایست دادی؟ زندگی را ایستاندی... زندگی را باید هر از چندی ایستاند تا از چگونگی اش پرسیده شود، از آدم ها و نسبت ها. اما مبادا این ایست ناگهانی عادت ثانوی ات شود. حتی اگر لازم باشد ادا درآوری. ادا درآور تا نشان دهی که زندگی ادامه دارد، کافی است به رو نیاوری. خودت را بزن به نشنیدن. برو جلسات نقد و بررسی ادبیات. جلسات شهر کتاب درباره این یا آن فیلسوف... از سر کوچه فیلم هایی که هرگز ندیدی بگیر و نگاه کن. نشد سری بزن به کانال های تلویزیون ویژه ماه مبارک رمضان. ببین چه زیبا در ستایش قدس و رحمت می گویند. گوش کن، حال کن... برو افطاری. هر کی دعوتت کرد برو. دعوتت هم که نکردند از سر کوچه اش رشته داغ با سیر بخر و بخور. زولبیا بامیه. مطمئن باش حالت بهتر می شود. اصلاً بشین پای بحث های فلسفی در صدا و سیما اگر اهل فلسفه یی یا کلاس های مولوی شناسی اگر با ادبیات عرفانی حال می کنی یا نقد فیلم شبکه چهار... اصلاً دو قدم مانده به صبح را گوش کن. همه اش خوبه. فقط کافی است 30/8 را نبینی. هر وقت زمان خبر شد کانال را عوض کن. خبر را رها کن، نظر را بچسب. کمی صبر کنی باز تلویزیون جلسات بحث و نقد اندیشه های همین متفکرانی که پیگرد قضایی می شوند را در شهر کتاب پخش خواهد کرد. نگران نباش. بعدتر ها یادشان خواهد افتاد که هابرماس، منتقد لیبرال دموکراسی است و با لائیسیته مدل فرانسوی مشکل دارد. با عقلانیت ابزاری هم همین طور و بعید نیست سری از سرها درآورد. بعدترها باز یادشان خواهد آمد که می شود به هر ترتیبی شده به کمک ماکس وبر زیر آب مارکس را زد. یادشان خواهد آمد که مارکس و هابرماس و بسیاری چون او را می شود برای از خانه راندن لیبرال ها وارد میدان ساخت. آن موقع تو دیگر لازم نیست از اینکه دانشجوی علوم انسانی هستی خجالت بکشی، آن موقع هیچ کس به تو به عنوان عنصری مشکوک و عقده یی و عقب مانده ذهنی نگاه نخواهد کرد، تو را مجرم نخواهد خواند فقط به این دلیل که کتاب هایی را خوانده یی که وزارت ارشاد مجوزش را صادر کرده... تا آن موقع بزرگ تر شده یی، بالغ تر شده اند، پیرتر شده ایم... تا آن موقع فقط مراقب باش روانی نشوی. بگذار زمان بگذرد. ای کاش زمان بگذرد. آیا زمان، زمان ما می گذرد؟

 

رئیس جمهور در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه تهران:نباید عناصر اصلی اغتشاشات از مصونیت برخوردار باشند

روزنامه رسالت صفحه 1 

  رئیس جمهور گفت: اصل برخورد جدی باید با سران و عوامل اصلی جریانات اخیر باشد و کسانی که سازماندهی کردند و با فریب خوردگان و عناصر دست چندم باید با رافت اسلامی برخورد شود. مبادا عناصر اصلی از مصونیت و امنیت برخوردار باشند و افراد دست چندم و فریب خورده مجازات شوند.به گزارش فارس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان به عنوان سخنران پیش ازخطبه های نماز جمعه این هفته تهران در سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر پس از انتخابات گفت: عده ای فریب طراحی های دشمن را خوردند و در سناریوی دشمن بازی کردند و در این اتفاقات به عده ای از مردم آسیب وارد شد و برخی از مردم کشته شدند و این ناجوانمردانه ترین نحوه برخورد با ملت ایران و انتخابات پاک ملت ایران بود. وی افزود: معلوم بود و معلوم هم شد که انتخابات سالم ترین و پاک ترین انتخابات بود و علیرغم همه ادعاهای افراد هیچ سندی مبنی بر اینکه نتایج انتخابات مخدوش است، ارائه نکردند و البته برای ملت ما مشخص بود که این یک بازی است و آنها در طراحی های توطئه در کشورهای دیگر نیز از همین بازی استفاده کرده بودند و متهم کردن دولت و نظام به دروغ و تقلب یک ابزار شناخته شده جنگ روانی برای توطئه گران است و همه دنیا با این روش آشنا است. رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: در انتخابات ایران امکان تقلب آن هم در این وسعت وجود ندارد چرا که انتخابات را مردم اجرا می کنند و چند صد هزار معلم، کارمند و کسبه و معتمد محل انتخابات را برگزار می کنند و هزاران انسان پاک مانند همین افراد از متن مردم بر انتخابات نظارت می کنند و خود مردم در صحنه حاضر هستند و افراد را انتخاب می کنند. احمدی نژاد با بیان اینکه پس از انتخابات حوادث تلخی اتفاق افتاد، گفت: در این حوادث جمعی از مردم آسیب دیدند و حوادث بسیار تلخ بود و عده ای به کوی دانشگاه حمله کردند و کارهای زشتی انجام دادند و در برخی از بازداشتگاه ها اقدامات زشتی انجام شد و بنده می خواهم اینجا اعلام کنم که این کارهایی که در بازداشتگاه ها وکوی دانشگاه انجام شد، نیز اجزای سناریوی دشمن بود و این کارها توسط وابستگان به جریان براندازی انجام شد و ما امروز شواهد و دلایل و اسناد روشنی داریم و ساحت نیروهای انقلاب و نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و اطلاعاتی ما از این گونه اقدامات شرم آ ور مبرا است. وی افزود: بسیجی های ما در خیابان ها فداکارانه کتک خوردند اما مراقب حقوق و اموال عمومی بودند تا مبادا به کسی آسیبی نرسد و آنها کتک خوردند اما صدایشان درنیامد و مطمئن باشید نفوذی های جریان برانداز در سناریوی دشمن فساد کردند و این گونه اقدامات را انجام دادند.
    رئیس جمهور گفت: با کسانی که در لباس دوست دست به این اقدامات غیرانسانی زدند با آنها بدون گذشت و با قاطعیت برخورد شود چرا که این افراد دو خیانت مرتکب شدند اول اینکه به مردم ضربه زدند و دوم چهره پاک نظام جمهوری اسلامی را مشوه کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: "یکی از وزرای خارجه کشورهای دوست به ما گفت که وقتی به وزیر خارجه استعمار پیر گفته ام که چرا در امور ایران دخالت می کنید، او گفته است که این بار کار نظام جمهوری اسلامی را تمام خواهیم کرد و این دفعه همه چیز را حساب کرده ایم ".وی افزود: دولت برآمده از آرای مردم تمام حیثیت خود را در پیگیری آرمان انقلاب می داند و ذره ای از منافع ملت عقب نشینی نخواهدکرد و بر عهد خود در گسترش پاکی و عدالت ایستاده و سرسوزنی پا پس نخواهد گذاشت. رئیس جمهور با بیان اینکه دشمنان خواستار تضعیف اقتدار ایران بودند، تصریح کرد: آنها باید بدانند که دولت پس از استقرار، با اقتدار چند برابری در عرصه های جهانی حاضر خواهد شد و از حقوق ملت ایران دفاع خواهد کرد. وی با اشاره ادامه راه دولت گفت: بنده به عنوان کوچکترین خادمان دولت و ملت قدر بزرگواری ملت و قدر حماسه ای را که ملت آفرید، می دانم و اساس کار دولت خدمتگزاری،پیگیری آرمان های بلند ملت ایران و انقلاب اسلامی است و ما ادامه کار را در دو محور پیگیری خواهیم کرد.
    وی افزود: محور اول کار دولت پیشرفت و تعالی همه جانبه کشور است و محور دوم اجرای عدالت در تمامی سطوح جامعه است و امروز همه می دانند که ظرفیت های ملت ایران عظیم و گسترده است و این ملت شایستگی قرار گرفتن در بالاترین سکوهای جهانی را دارد. رئیس جمهور با بیان اینکه امروز همه باید دست به دست هم بدهیم و با کار مستمر، همه جانبه و بی وقفه ایران را بسازیم گفت: در عرصه های علمی، عمران و آبادی، سرمایه گذاری و تولید، اصلاحات اساسی در اقتصاد و امور اداری کشور و در اصلاح سازمان اداری کشور و در حل مشکل مسکن و اشتغال جوانان، در آباد کردن همه نقاط کشور بویژه مناطق محروم و روستاها و در فراهم کردن محیط پرنشاط و امیدبخش و امکانات تفریحی سالم و بالندگی برای همه باید دست به دست هم بدهیم و تلاش کنیم چرا که ایران باید به سرعت قله ها را فتح کند و به فضل الهی فتح خواهد کرد. رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: امروز ماموریت مهم همه قوای کشور، اجرای عدالت است و هیچ کس در کشور نباید خود، فامیل و گروه خود را ممتاز بداند و برای خود و آنها حق ویژه ای قائل باشد و هیچ کس نباید از دایره اجرای عدالت خارج بماند و هیچ کس نباید در نظام اسلامی احساس کند حقی از او ضایع شده و همه درجه اول هستند و ما شهروند درجه دوم نداریم و هیچ کس نباید احساس کند شهروند درجه دوم است و ارزش دارد که یک مدیر و یک انسان حکم عدالت را برای صاحبان قدرت اجرا کند و جان خود را بر سر این پیمان فدا کند. احمدی نژاد ادامه داد: فدا کردن جان برای اجرای عدالت صدها برابر ارزشمندتر از این است که یک نفر چندین سال در یک سمت حضور داشته باشد و مردم امیدی به اجرای عدالت از سوی او نداشته باشند و بدانید که ما بر این عهد هستیم که عدالت را اجرا کنیم و در این راه توهین ها، تهمت ها و بی ادبی ها هرگز ما را از این راه نورانی اجرای عدالت باز نخواهد داشت.

 

محمد خاتمی اعلام کرد: پافشاری بر«تغییر »؛ مصممتر ازپیش

روزنامه آفتاب یزد  صفحه 1

  رئیس دولت اصلاحات تاکید کرد که علی رغم تمام فشارها برای بیرون کردن اصلاح طلبان و عقلای منصف از صحنه، در صحنه می مانیم. به گزارش ایلنا، سید محمد خاتمی در دیدار با اعضاء شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ضمن تشکر از حضور و بیان نقطه نظرات اعضای این شورا و آرزوی برخورداری همگان از برکات ماه مبارک رمضان تلاش و فعالیت مستمر جبهه اصلاحات را ستود. وی افزود:«لازم می دانم بر این نکته تاکید کنم که اصلاح طلبان چه در قالب جمع حاضر و چه در قالب سایر تشکل ها، باید با قوت در صحنه حضور یافته و به فعالیت خود ادامه دهند.» رئیس دولت اصلاحات تصریح کرد:«آنچه که در این ایام رخ داده خود دلیلی است محکم برای حضوری قوی تر در صحنه با شعار اصلاح طلبی؛ چرا که ما همه دلبسته به انقلاب هستیم نه پشیمان از انقلاب.» خاتمی افزود:« آنچه موجب می شود اصلاح طلبان قوی تر از قبل در صحنه بمانند این است که امروز مدعیان و احیانا متصدیان بی اعتقاد به انقلاب و راه امام(ره) و یا افرادی که از انقلاب پشیمانند با تمام قوا درصدد مسخ و تحریف انقلابند، اگرچه در ظاهر خود را انقلابی می دانند.» وی یاد آور شد«جمهوری اسلامی در عصر پذیرش اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و عصر نفی استبداد و خودکامگی به عنوان شاهکار حرکت آزادیخواهی مردم ایران به رهبری حضرت امام(ره)، مطرح شد و با تکیه بر را ی مردم به عنوان محور و مدار در کنار ارزش های اسلامی به سرعت نگاه ها را به خود معطوف ساخت.» رئیس بنیاد باران تاکید کرد:«آنچه امروز مایه نگرانی است خطری است که جمهوری اسلامی ، یعنی هم جمهوریت و هم اسلامیت را تهدید می کند.» رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها تصریح کرد:« امروز باید مصمم تر از پیش برخواسته بحق جنبش اصلاح طلبی یعنی "تغییر" پای فشاریم. مراد ما از تغییر، بازگشت دوباره به اصول قانونی اساسی و آرمان های امام و انقلاب است.»وی در ادامه خاطر نشان کرد:« مگر آنچه مردم در انتخابات فریاد زدند چیزی جز این بود؟ مگر مردم چیزی جز حاکمیت رای مردم و عدالت و کرامت انسان و اخلاق و بازگشت به اصول قانونی اساسی و حتی بازگشت به مسیر رسیدن به اهداف سند چشم انداز مطالبه کردند؟» رئیس جمهور سابق کشورمان ادامه داد: «تمامی آنچه امروز نظاره گر آن هستیم، انگیزه ای بسیار قوی است برای پافشاری مردم بر خواسته های بحق خویش و مایه قوت و اعتبار بیشتر جنبشی که خواستار تغییر جهت گیری نظام به سمت احیاء اصول متروک و زیر پا گذاشته شده قانون اساسی و ارزش هایی است که از امام آموخته ایم.» خاتمی تاکید کرد:«امروز هم سخن ما این است که شائبه بی اثر شدن را ی مردم در نظام باید برطرف شود و اعتماد خدشه دار شده مردم به عنوان مهم ترین پایگاه و پشتوانه اعتبار نظام به سرعت ترمیم شود.» وی ادامه داد:« اتفاقاً این حرف، حرف انقلابی است و هرکس خلاف آن را دنبال کند، بر ضد انقلاب و مسیری که امام و مردم در انقلاب برگزیدند، حرکت می کند.»
       رئیس دولت اصلاحات با اشاره به حوادث بعد از انتخابات، اظهار داشت:«بی اعتنایی آشکار به نظر خیرخواهان و برخوردهای نامناسب، زیان های هنگفتی را متوجه نظام ساخت؛ دشمنی با انقلاب و نظام امری است که همواره پس از پیروزی انقلاب به اشکال نظامی، تبلیغاتی و سیاسی و ... وجود داشته و دارد، اما تلاش برای نسبت دادن حرکت آرام و متین مردم در اعتراض به نتایج انتخابات به اغتشاشی که عامل بیرونی دارد اشتباهی بسیار بزرگ وپرهزینه برای نظام بود.»رئیس بنیاد باران یادآور شد«از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در ایران، بزرگترین هدف دشمنان نظام، جدایی مردم از حکومت و حذف سرمایه های اجتماعی کشور بوده است.» رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد:«تهاجم یکطرفه به مردم و نیروهای مورد علاقه مردم و تبلیغات ناجوانمردانه تمامی دستگاه ها و تریبون ها بر علیه چهره های محبوب و ارزشمند کشور و وابسته نشان دادن اعتراضات مردمی به جریانات پلید و خطرناک تنها با هدف توجیه برخوردهای خشن، غیر قانونی و انحصارطلبانه است.» وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد:« آنچه تاکنون رخ داده از جمله برگزاری دادگاه ها از سوی هیچ یک از علمای بزرگ دینی، نخبگان حوزه و دانشگاه و جامعه و فرهیختگان، جریان های مستقل سیاسی و حتی افکار عمومی مورد پذیرش و تایید قرار نگرفته است و این خود نشانگر اشتباه بزرگی است که رخ داده است.» خاتمی یادآور شد:«حقوقدانان برجسته و فرهیختگان جامعه، به اتفاق روند بازداشت ها، نگهداری دستگیرشدگان، برخورد با خانواده ها و وکلای آنها و برگزاری دادگاه را با استدلال های روشن حقوقی زیر سوال برده اند و این هشداری است جدی به نظام که به فکر چاره اندیشی باشد.»رئیس دولت اصلاحات تاکید کرد:«جریانی خاص امروز به هر روشی و با هر نسبت ناروایی قصد دارد چهره های خوش سابقه نظام را به جرم دفاع از حقوق مردم دشمن معرفی کند! این مایه سرافکندگی است که کسانی امروز به خاطر دفاع از حقوق مردم و خواست تطبیق روش ها با اصول قانون اساسی، آیین دادرسی و حقوق شهروندی مورد حمله ای اینچنین ناجوانمردانه قرار گرفته اند.» وی ادامه داد: «تریبون مقدس نماز جمعه در اختیار عده ای قرار گرفته که به شخصیت های برجسته نظام و مراجع بزرگوار شیعه اهانت کرده و حتی در مقام دادستان خواستار برخورد با آنان می شوند، مگر همین ها نبودند که مرجعی بزرگوار را که افتخار عالم تشیع است دست نشانده انگلیس معرفی کردند؟و بحمدالله در نزد مردم هم از اعتباری برخوردار نیستند.» رئیس بنیاد باران در ادامه گفت:«حرفی که امروز هم خواست مردم و ما از رئیس جدید قوه قضائیه است، جلوگیری از سم پاسی و فضاسازی برای تخریب افراد با نسبت های ناروا و یک سویه خلاف قانون و شرع و نیز رعایت موازین از جمله آیین دادرسی در بازداشت و محاکمات است.» به گفته رئیس جمهور سابق کشورمان، نمی توان براساس اعترافاتی که به اصل آن اشکالات جدی حقوقی و قانونی وارد است یک سویه همه را مورد تهاجم قرار داد، بی آنکه کوچکترین حقی برای دفاع در نظر گرفته شود. خاتمی تصریح کرد:«از سوی دیگر انتظار مردم تشکیل دادگاه های علنی برای رسیدگی به جنایات مسلم و مشمئزکننده ای است که همگان شاهد آن بوده اند، از جمله دستگیری های خلاف قانون، بازداشتگاه های غیر استاندارد، جنایات مسلمی که مورد اعتراف همه است و آنچه که موجبات لطمات سنگین روحی به ملت و خدشه به اعتماد عمومی شده است. آیا این بود آن چهره اسلام رحمانی که مدعی دفاع از اخلاق و حقوق اساسی مردم و آزادی بیان و امنیت در جامعه بود؟»! وی با بیان اینکه «متاسفانه در جریان انتخابات و وقایع پس از آن انحرافات بسیار بزرگی وجود داشته و دارد»، افزود:« رسالت اصلاح طلبان و تمامی خیرخواهان جامعه مقابله با این انحرافات برای حفظ اصول واقعی نظام و ترمیم اعتماد مردم است و در این راه پرداخت هیچ هزینه ای زیاد نیست و ما هم از هیچ هزینه ای دریغ نخواهیم کرد تا انشاء الله انقلاب با کمترین هزینه به مسیر اصلی خود بازگردد و راه خود را ادامه دهد.» خاتمی تصریح کرد:«به صراحت تاکید می کنم حذف دلبستگان به انقلاب با این عناوین بی اساس بزرگ ترین توطئه علیه انقلاب است و نتیجه آن سوق دادن نیروهای اجتماعی به سوی جریاناتی است که با اصل انقلاب و نظام در تعارض اند. » رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها ادامه داد: «همواره سخن ما در مجامع بین المللی دفاع از اسلام به عنوان مدافع حقوق مردم و ارزش های انسانی بود و الگو و نمونه کار جمهوری اسلامی ایران بود در مقابل سایر جریان هایی متحجر، افراطی و ضد انسانی که به نام اسلام شکل گرفته بود؛ اما با این رفتارها چه جای دفاعی باقی گذاشته اند؟»

 

طومار 1/5 کیلومتری اصفهانی ها به رئیس جمهور

روزنامه کیهان  صفحه 3 


مردم اصفهان با امضای طوماری 1/5 کیلومتری خطاب به رئیس جمهوری خواستار احیای مجدد رودخانه زاینده رود شدند.
    به گزارش ایرنا، امضاکنندگان این طومار ضمن بیان اهمیت زاینده رود در حیات خطه اصفهان در طول تاریخ، خواهان رعایت حق بهره برداری مردم اصفهان و کشاورزی منطقه از این رودخانه شدند.
    در این طومار از رئیس جمهوری خواسته شده است تا از تحمیل مصرف اضافه اعم از توسعه صنعت پالایشگاه، نیروگاه، انتقال یا فروش آب زاینده رود به سایر بخشها بدون تامین منابع آب آن خودداری و از دست اندازی به منابع محدود آب زاینده رود در سرشاخه ها و طول مسیر طبیعی آن جلوگیری شود.
    تهیه کنندگان طومار کمبود فعلی آب زاینده رود را ناشی از برداشت های غلط قبلی دانستند و خواهان رفع این معضل شدند.
    رودخانه زاینده رود به دلیل کاهش بارشهای جوی و بروز خشکسالی در سال آبی جاری در طول پنج ماه اخیر در محدوده شهر اصفهان کاملاخشک شده است.
    

 

/ 0 نظر / 12 بازدید