بیانیه »حقوق شهروندی« موسوی منتشر شد

روزنامه اعتماد ملی صفحه 4 

   میرحسین موسوی با صدور بیانیه ای از ضرورت رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندیحمایت کرد. موسوی در این بیانیه اش استقرار حکومت قانون را شرط لازم برایتحقق حقوق شهروندی دانست و تاکید کرده است: » استقرار حکومت قانون را بهعنوان شرط لازم تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی، یکی از اهداف اصلی خود قراردهم و اصلاحات حقوقی لازم را به عمل آورم تا قانون توسط همه مقامات وسازمان های حکومتی مورد رعایت قرار گیرد، از قانون استفاده ابزاری نشود وقانون براساس تفسیر هایی سازگار با موازین حقوق بشری به اجرا درآید. ازطریق ایجاد نهادهای مناسب، شرایطی فراهم آورم تا قانون وسیله اعمال خشونتهای ناروا و موهن قرار نگیرد، خشونت و بی عدالتی و تبعیض، قانونی نشود وموازین حقوق بشری و وجدان جمعی جامعه در کنار آموزه های معنوی اسلام دروضع مقررات و تهیه لوایح مد نظر قرار گیرد. « موسوی همچنین از اعتقادش بهآزادی بیان و مطبوعات در این بیانیه سخن گفته و آورده است: » حریم خصوصیافراد را محترم شمارم، آزادی بیان و اجتماعات را مورد حمایت قرار دهم، ازطریق توسعه و تقویت جامعه مدنی و با برگزاری انتخابات رقابتی، آزاد ومنصفانه و همچنین با حمایت از مطبوعات و رسانه های مستقل و با جلوگیری ازسانسور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حقنظارت و مشارکت سیاسی را تضمین کنم.« وی همچنین از دیگر مصادیق رعایت حقوقشهروندی را چنین توصیف کرده است: » با پی ریزی درست نظام اقتصادی، باایجاد امنیت اقتصادی و با گسترش و تقویت بازار رقابتی، زمینه تامیننیازهای اساسی؛ »غذا، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و اشتغال « رافراهم آورم. با فساد اداری و مالی مبارزه کنم.« در این بیانیه افزوده است: » حمایت های تامین اجتماعی را گسترش داده و تقویت کنم به نحوی که همهافراد مردم، به ویژه زنان، کودکان، روستاییان، کشاورزان، کارگران وسالمندان را به نحو مطلوب پوشش دهد. به سنن ملی احترام گذارم و از آثارباستانی و میراث فرهنگی به نحو شایسته محافظت کنم. از حق بر آموزش حمایتکنم و در جهت حذف گزینش های عقیدتی و سیاسی ناروا اقدام نمایم

 

دفتر تحکیم از هیچ کاندیدایی حمایت نمی کند

روزنامه کیهان صفحه 2

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت تاکید کرد

  تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در خصوص موضع این اتحادیه دانشجویی در انتخاباتدهم ریاست جمهوری، گفت: اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیموحدت) از هیچ کاندیدایی در انتخابات حمایت نکرده است.
    
مهدی عباسیمهر دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در گفت وگو با فارس، در خصوص بعضی اخبارمنتشره در مورد حمایت دفتر تحکیم وحدت از کاندیدای اصلاح طلب، اظهار داشت: پیرو تصمیمات مصوب در نشست سراسری دفتر تحکیم وحدت در شیراز مقرر شداتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان از هیچ کاندیدایی به صورت مصداقی درانتخابات دهم ریاست جمهوری حمایت نکرده و نمی کند.
    
وی ادامه داد: با کمال احترام برای تمام کاندیداهای حاضر در این انتخابات، آن ها را بهرعایت اخلاق انتخاباتی دعوت و خطاب به آن ها می گویم که برای بالابردنآرای خود نباید به هر ترفندی متوسل شد.
    
این فعال دانشجویی با بیاناینکه روزنامه ها و احزابی که خود داعیه اخلاق انتخاباتی دارند باید اخلاقانتخاباتی را ابتدا خود رعایت کنند، تصریح کرد: متاسفانه در روزهای اخیرشاهد دروغ پردازی و تخریب افراد از سوی بعضی از احزاب و جریانات سیاسیبودیم که در آخرین اقدام درج اخباری از طیف غیرقانونی علامه نشان از نبوداخلاق انتخاباتی در بعضی از جریانات سیاسی است.
    
دبیر تشکیلات دفترتحکیم وحدت اضافه کرد: حمایت و هویت بخشی به گروهی که در چارچوب نظام قرارندارد، جای تعجب است زیرا بعد از بیانیه توهین آمیز این گروه انتظار میرفت جریانات سیاسی ماهیت این گروه غیرقانونی را متوجه شده باشند.
    
عباسیمهر با بیان اینکه متاسفانه شاهدیم بعضی احزاب سیاسی در داخل کشور بازیچهدست مهره سوخته بیگانگان قرار می گیرند، تاکید کرد: چرا کاندیدایی برایجمع آوری رای کسانی تلاش می کند که برای مردم شناخته شده اند و نه جزاصلاح طلبان و نه اصولگرایانند و بارها با عملکرد خود این مسئله را نشانداده اند.
    
وی در ادامه با طرح این پرسش که این رفتار بعضی جریاناتسیاسی در داخل کشور با رفتار سیاستمداران کشورهای غربی چه تفاوتی دارد،افزود: ما به این افراد هشدار می دهیم که ایام انتخابات تمام می شود آنگاه چه پیروز شوید و چه شکست بخورید متوجه اشتباه خود می شوید.

 

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد:دیدگاه شهروندان تهرانی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری

 روزنامه آفتاب یزدصفحه 7 

  نتایج پژوهش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد دیدگاه شهروندانتهرانی پیرامون مهم ترین موضوعات انتخاباتی و ویژگی های مطلوب کاندیداهادر دهمین انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. به گزارش ایسنا، در نتیجه گیریپژوهش مرکز پژوهش ها، آمده است: در زمینه احتمال شرکت در انتخابات دهمیندوره ریاست جمهوری 5/64 درصد پاسخ دهندگان اظهار داشته اند که در انتخاباتشرکت خواهند داشت، 5/11 درصد شرکت نخواهند داشت و 24 درصد هنوز تصمیمی دراین زمینه نگرفته اند. از میان کل پاسخ دهندگان به این پژوهش 9/31 درصد و 6/ 21 درصد اظهار داشته اند احتمال زیاد دارد که به ترتیب به کاندیداهایاصولگرایان و کاندیداهای اصلاح طلبان رای دهند. 4/50 درصد و 54 درصد پاسخدهندگان نیز به ترتیب اظهار داشته اند هنوز نمی دانند که به کدام کاندیدایاصولگرا یا اصلاح طلب رای خواهند داد، بنابراین نیمی از پاسخ دهندگان هیچگونه گرایش جناحی اظهار نداشته اند. از میان موضوعاتی که برای پاسخدهندگان هنگام رای دادن مهم خواهد بود، بیشترین اولویت به موضوعات اقتصادیداده شده است، بر این اساس مهمترین موضوعات از نظر شهروندان تهرانی بهترتیب عبارت بودند از: حل مشکل بیکاری، حل مشکل گرانی، جلوگیری از فساداداری، عمل به قانون و ترویج قانون گرایی، توزیع عادلانه تر امکاناتاقتصادی و تقویت تخصص گرایی در تمام سطوح مدیریتی. در پاسخ به این سوال که <چه صفات یا ویژگی هایی را در یک نامزد انتخابات برای رای دادن به اومهم می دانند؟> صفات زیر به ترتیب مهم تر از بقیه تلقی شده اند: راستگویی و صداقت، استفاده از وزیران و مشاوران با صلاحیت، اولویت بهپیشرفت اقتصادی کشور، قاطعیت در تصمیم گیری و احساس مسئولیت در هزینه کردناز بیت المال. تعداد افراد مورد سوال در این پژوهش 504 نفر بوده که 7 / 11درصد از آنها زیر 20 سال، 6/50 درصد 20 تا 30 سال، 9/16 درصد 30 تا 40سال، 3/12 درصد 40 تا 50 سال و 5/8 درصد 50 سال و به بالابوده اند. 232نفر (46 درصد) از افرادی که به سوالات این پژوهش پاسخ داده اند زن و 272نفر (54 درصد) مرد بوده اند.

 

عجم زنده کردم بدین پارسی

روزنامه رسالت  صفحه 8 

نیم نگاهی به تندیسهای فردوسی در کشورهای مختلف

مترجم: سید رضا جعفری - کارشناس فرهنگی

  زبان ، شرح حال انسان هاست اگر زبان را برداریم ، تقریبا چیزی از شخصیت ،عقاید، خاطرات و افکار نظام یافته ما باقی نخواهد ماند بدون زبان ،موجودیت انسان هم به پایان می رسد. زبان ، ذخیره نمادین اندیشه ها، عواطف، بحران ها، مخالفت ها، نفرت ها، توافق ها، وفاداری ها، و انگیزه هایی استکه در سوق دادن و تجلی هویت فرهنگی انسانها نقش اساسی دارد . .همگان براین باورند که واژه ها در کارگاه اندیشه و جهان بینی اندیشمندان وروشنفکران هر دوره در هم می آمیزند تا زایش مفاهیم عمیق انسانی، تا ابدتداوم یابد. روز 25 اردیبهشت در ایران بنام شاعر پر آوازه پارسی” فردوسینامگذاری شده است . حکیم ابوالقاسم حسن بن علی طوسی معروف به فردوسی (حدودسال 319 تا حدود 397 هجری خورشیدی) شاعر حماسه سرای ایرانی و خالق شاهنامهفردوسی است که در ناحیه طوس خراسان در روستای با ژ در خانواده ای از طبقهدهقانان دیده به جهان گشود ودر همانجا درگذشت و به خاک سپرده شد. وی درجوانی شروع به نظم برخی از داستانهای قهرمانی کرد. در سال 370 هجری ،تنظیم شاهنامه را آغاز می کند . چهار عنصر اساسی برای فردوسی ارزشهایبنیادی و اصلی به شمار می آید و او شاهنامه خود را در مربعی قرار داده کههر ضلع آن بیانگر یکی از این چهار عنصر است آن عناصر عبارتند از: ملیتایرانی ، خردمندی ، عدالت و دین ورزی. او هر موضوع و هر حکایتی را برپایهاین چهار عنصر تقسیم می کند. علاوه بر این ، شاهنامه ، شناسنامه فرهنگی ماایرانیان است . شاهنامه بیش از آن که بیان اندیشه ها و نیات یک فرد باشد،ارتقای نگرشی ملی و انسانی و یا تعالی بخشیدن نوعی جهان بینی است. اهمیتشاهنامه فقط در جنبه ادبی و شاعرانه آن خلاصه نمی شود و پیش از آن کهمجموعه ای از داستانهای منظوم باشد، تبارنامه ای است که بیت بیت و حرف بهحرف آن ریشه در اعماق آرزوها و خواسته های جمعی، ملتی کهن دارد. زیبایی وشکوه ایران، آن را در معرض مصیبت های گوناگون قرار می دهد و از همین روپهلوانانش با تمام توان به دفاع از موجودیت این کشور و ارزشهای عمیقانسانی مردمانش بر می خیزند و جان بر سر این کار می نهند.برخی از پهلوانانشاهنامه نمونه های متعالی انسانی هستند که عمر خویش را به تمامی در خدمتهمنوعان خویش گذرانده است.پهلوانانی همچون فریدون، سیاوش، کیخسرو، رستم،گودرز و طوس از این دسته اند. شاهنامه، منظومه مفصلی است که حدودا از شصتهزار بیت تشکیل شده است و دارای سه دوره اساطیری، پهلوانی، تاریخیاست.فردوسی بر منابع بازمانده کهن، چنان کاخ رفیعی از سخن بنیان می نهد کهبه قول خودش باد و باران نمی تواند گزندی بدان برساند و گذشت سالیان بر آنتاثیری نداردفردوسی در تمام جهان شناخته شده و مورد احترام است . اثرجاودانه اش به بیشتر زبانهای زنده دنیا ترجمه گردید .استالین از رهبرانشوروی سابق ، برای اولین بار در سیزده سالگی با شاهنامه آشنا شد و درجشنواره ای که در جمهوری تاجیکستان برگزار شده بود، طی سخنانی به تجلیل ازفردوسی پرداخت.
    
به علت محبوبیت فردوسی، تحقیقات فراوانی درباره ویو شاهنامه اش منتشرگردید و کتابهای زیادی نگاشته شده و همایش های متعددیهمه ساله در ایران و جهان در تجلیل و نکوداشت این شخصیت ارزشمند برگزار می

/ 1 نظر / 12 بازدید
sheeva

خودتون قضاوت کنید ببینید آیا می‌خواهید چهار ساله آینده مملکتمون مثل چهار ساله گزشته باشد. آمار واقعیت‌ها را نشان میدهد .اگر ما ملت ایران در انتخاب نامزدها دستی‌ نداشتیم اقلا در انتخاب یکی‌ از اینها برای ریاست جمهوری میتونیم دست داشته باشیم البته اگر انتخابات را مثل تمام دزدیهای دیگرشون غارت نبرند. هر چیزی یک حدی دارد. باز هم میگم ، برای آینده رای بدهید ، برای آزادی واقعی‌ رای بدهید، برای نجات از بد بختیها رای بدهید برای یکی‌ رای بدهیم که عقلش سالم باشه مسلمان دیوانه ممکن است از شیطان بهتر باشد ولی‌ چه منفعتی برای مسلما نان دیگر خواهد داشت تنها مسلمان بودند دلیل بر توانایی‌ مدیریت کشور نمی‌شود. اینهمه تو کشور خودمون دردسر و بدبختی داریم این آقا غصهٔ حماس،حزب الله و طالبان را میخوره و مال مملکت را خرج اینها می‌کند. خدا من را ببخشد اگر بد حرف زدم ولی‌ خدا از کسی‌ که دلش برای مملکت خودش نمیسوزه بیشتر نمیبخشد. با احترام به هموطنان عزیزم لطفا این لینکها را نگاه کنید. ایمیل من در اختیارتان هست. http://www.amar-iran.com http://www.mojaakhar.com